Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

Ondernemer: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anker Stuy Verven the Netherlands B.V., statutair gevestigd te Terwispel. Koper: de zakelijke afnemer handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, ook aangeduid als: overeenkomst.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: identiteit van ondernemer

Anker Stuy Verven is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan de ondernemingen van:

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Telefoonnummer: +31 (0)513 46 5000
E-mailadres: info@ankerstuy.nl
KvK: 01051738
BTW/VAT: NL0066.02.101B.01

Artikel 3: toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper.Ondernemer wijst de algemene voorwaarden van de koper nadrukkelijk van de hand.Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijziging. In dat geval blijven alle overige bepalingen deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat deze algemene voorwaarden bij ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

Artikel 4: het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij door ondernemer anders wordt vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit zoveel als mogelijk in het aanbod vermeld. Levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Vergissingen of fouten in het aanbod binden ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper zoveel als mogelijk duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft, voor zover beschikbaar, in het bijzonder:
 4. De prijs, in- of exclusief BTW;
 5. De eventuele kosten bij levering;
 6. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen hieraan vooraf gaan;
 7. De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 8. De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand een ander tarief inhoudt dan het basistarief;
 9. Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, kan worden aangegeven op welke wijze de koper deze informatie kan raadplegen;
 10. Kosten voor pallets en/of verpakking van bestelde goederen worden slechts vermeld voor zover de hoogte hiervan aan ondernemer bekend is. Bij gebreke van enige vermelding worden in voorkomend geval de betreffende kosten op een later tijdstip in rekening gebracht.

Artikel 5: de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Ondernemer kan zich - binnen de geldende wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6: de prijs

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen en omstandigheden.
 2. Ondernemer spant zich in om zoveel als mogelijk correct informatie op haar website te vermelden, echter zij is nimmer aansprakelijk voor en/of gebonden aan eventuele fouten in prijzen en/of voorwaarden vermeld op de website. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de btw en andere bedragen voor zover consument die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

Artikel 7: betaling

 1. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen zodat de betalingsgegevens van de koper zoveel als mogelijk beschermd blijven.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan uiterlijk bij levering.
 3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.
 5. De koper is nimmer gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van het door haar aan ondernemer verschuldigde.

Artikel 8: annulering / klachtenregeling / reclamatie

 1. Annulering door de koper van een met ondernemer afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met nadrukkelijke schriftelijke, waaronder begrepen e-mail, instemming van de ondernemer geschieden, tegen betaling door de koper van de kosten en een vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en de gederfde winst.
 2. Ondernemer heeft een op de website van Anker Stuy shop bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met de voorwaarden omschreven in deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ondernemer.

Voorwaarden:
Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen. 2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen. 3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen. 4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend. 5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling. 6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specifcatie(s). 7. De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden. 8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 9: eigendomsvoorbehoud

 1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper geleverde producten totdat de (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
 2. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van ondernemer te bewaren. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken. Bij doorverkoop is koper verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Koper verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer. Koper verbindt zich er ook toe de vorderingen tegen zijn afnemers op eerste verzoek van ondernemer op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan ondernemer te verpanden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 10: aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van ondernemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en reikt nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke producten.
 2. In geval van levering van producten door ondernemer die zij van derden heeft verkregen, verstrekt ondernemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die ondernemer van haar leverancier(s) verkrijgt.
 3. Aansprakelijkheid van ondernemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, gemiste besparingen, bewerkingskosten en dergelijke, is uitgesloten.
 4. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.
 5. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.

Artikel 11: overmacht

 1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
 2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor ondernemer staking in de ruimste zin des woord, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, falen van software en internetverbindingen en/of faillissementen en/of surseance van betaling van derden en/of toeleveranciers van ondernemer, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt.

Artikel 12: wijzigingen

Ondernemer behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, daar en wanneer zij dit noodzakelijk acht. Ondernemer behoeft daarvoor geen voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door het opnieuw plaatsen van een bestelling accepteert koper de gebondenheid aan de herziene voorwaarden.

Artikel 13: conversie

De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding dat in deze algemene voorwaarden is opgenomen, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. Indien een beding hieruit (ver)nietig(baar) wordt geacht, zal tussen partijen een beding overeengekomen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het oorspronkelijke beding in acht wordt genomen.

Artikel 14: toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Leeuwarden. Ondernemer heeft echter het recht om een eventueel geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.